Årsmöte i Västerbottens Travsällskap

Härmed kallas medlemmar i Västerbottens Travsällskap till Årsmöte måndagen den 27 april, kl. 18:30 i Big Spender, Umåker.


Umeå 2020-02-27

Härmed kallas Ni som medlem till ordinarie föreningsstämma i Västerbottens Travsällskap.

Tid o plats: Måndag 27 april 2020 klockan 18.30 i konferenslokal Big Spender, Umåker.
Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Anmälan: Senast måndagen den 20 april 2020 till sekretariatet på telefon 090-100 750, eller e-post info@umaker.travsport.se

Övrigt: Årsredovisning 2019 kan hämtas på Sportkontoret alternativt beställas via info@umaker.travsport.se från senast måndag 20 april 2020.

DAGORDNING

§ 1 Stämmans öppnande.
§ 2 Val av ordförande vid stämman.
§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
§ 5 Fastställande av röstlängd.
§ 6 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§ 7 Styrelsens årsredovisning.
§ 8 Revisorernas berättelse.
§ 9 Fastställande av Resultat och Balansräkning samt av styrelsens förslag till resultatdisposition.
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänsteman.
§ 11 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
§ 12 Val av styrelseledamöter.
§ 13 Val av styrelseordförande för ett år.
§ 14 Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
§ 15 Utseende av valberedning och ordförande för valberedning. Allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 16 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
§ 17 Från styrelsen hänskjutna förslag.
§ 18 Övrigt.
§ 19 Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag kommer senare.

Anders Nilsson
Ordförande Västerbottens Travsällskap

Publicerad torsdag 27 februari 2020. info@umaker.travsport.se