Kallelse till Årsmöte

Västerbottens Travsällskap kallar till årsmöte onsdag den 26 augusti 2020, klockan 18.00. Anmälan, senast onsdag den 19 augusti 2020.

Foto: Av Anoko på nederländska Wikipedia, CC BY-SA 3.0,


Umeå 2020-06-20

Härmed kallas medlemmar i Västerbottens Travsällskap till ordinarie föreningsstämma.

Tid o plats: Onsdag 26 augusti 2020 klockan 18.00 på Umåker.
Vi kommer att hålla till på Umåker, men avvaktar utvecklingen kring Covid19 innan vi meddelar exakt plats till de anmälda medlemmarna.

Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Anmälan: Senast onsdagen den 19 augusti 2020 till Sportkontoret på telefon 090-100 750, eller e-post info@umaker.travsport.se
Det är obligatorisk föranmälan och årsmötet är i år enbart öppet för medlemmar med tanke på Covid19.

Övrigt: Årsredovisning 2019 kan hämtas på Sportkontoret eller beställas digitalt via e-post.

DAGORDNING

§ 1 Stämmans öppnande.
§ 2 Val av ordförande vid stämman.
§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
§ 5 Fastställande av röstlängd.
§ 6 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§ 7 Styrelsens årsredovisning.
§ 8 Revisorernas berättelse.
§ 9 Fastställande av Resultat och Balansräkning samt av styrelsens förslag till resultatdisposition.
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänsteman.
§ 11 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
§ 12 Val av styrelseledamöter.
§ 13 Val av styrelseordförande för ett år.
§ 14 Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
§ 15 Utseende av valberedning och ordförande för valberedning. Allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 16 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
§ 17 Från styrelsen hänskjutna förslag.
§ 18 Övrigt.
§ 19 Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag kommer senare.

Anders Nilsson
Ordförande Västerbottens Travsällskap

Publicerad måndag 20 juli 2020. info@umaker.travsport.se