Höstmöte och extra föreningsstämma

Tidpunkt: Onsdag den 10 november 2021, klockan 18.30.
Plats: Konferenslokalen Big Spender, Umåker.
Anmälan: Senast onsdag den 3 november 2021 till Sportkontoret på
telefon 090-100 750 eller e-post info@umaker.travsport.se

Det är ett öppet möte, men enbart sällskapsmedlemmar har rösträtt.
Alla som avser att komma ska anmäla sig senast onsdag 3 november 2021 till Sportkontoret på telefon 090-100 750 eller e-post info@umaker.travsport.se


Vi inleder med smörgåstårta, följt av extra föreningsstämma och höstmötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingarna kommer vi att gästas av Svensk Travsports VD Maria Croon som informerar om Umåkers framtida roll i Svensk Travsport.

Vi avslutar med att vår nye travbanechef Ulf Nilsson informerar om sig själv och hans och styrelsens planer för framtiden på Umåker.

Det är ett öppet möte, men enbart sällskapsmedlemmar har rösträtt.
Alla som avser att komma ska anmäla sig senast onsdag 3 november 2021 till Sportkontoret på telefon 090-100 750 eller e-post info@umaker.travsport.se

DAGORDNING EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande vid extra föreningsstämma.
 • 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.
 • 4 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera extra stämmans protokoll och tillika vara rösträknare.
 • 5 Fastställande av röstlängd.
 • 6 Styrelsens förslag till stagdeändring.

Nuvarande § 19
Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma bland medlemmarna för tiden intill dess den ordinarie föreningsstämma hållits som äger rum under fjärde räkenskapsåret efter det år valet skett. För att vara valbar krävs att medlemmen är myndig.

Förslag på ändring av § 19
Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma bland medlemmarna för tiden intill dess den ordinarie föreningsstämma hållits som äger rum under andra räkenskapsåret efter det år valet skett. För att vara valbar krävs att medlemmen är myndig.

 • 7 Mötets avslutande.

 

DAGORDNING ORDINARIE HÖSTMÖTE

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande vid höstmötet.
 • 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.
 • 4 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och tillika vara rösträknare.
 • 5 Fastställande av röstlängd.
 • 6 Fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår.
  • Förslag 400 kr för vuxen och 100 kr för ungdom.
   Familjemedlemskap 500 kr. Förfallodag 220228.
 • 7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmötet.
 • 8 Från styrelsen hänskjutna förslag.
 • 9 Styrelse och VD informerar.
 • 10 Övriga frågor.
 • 11 Mötets avslutande.

Välkommen!
Anders Nilsson, ordförande Västerbottens Travsällskap

 

Publicerad onsdag 27 oktober 2021. info@umaker.travsport.se