Umåker - Undersökning, del 1

Under förra veckan skickades det ut en omfattande (54 frågor) enkät till samtliga licensinnehavare på Umåker. Vi fick in 49 svar. TACK!
Det var intressant att se svaren. Några väntade. Några oväntade.
Det är mycket värdefullt att få de aktivas syn i frågorna, men sedan finns det även andra aspekter att väga in i det praktiska utfallet.
Vi kommer i olika delar redovisa svaren och börjar med första delen redan idag.


Fråga 1

Licens

A - 5 st (10,2%)
B - 41 st (83,7%)
K - 3 st (6,1%)

Kommentar: I vissa frågor kan det vara intressant att se skillnader mellan de olika licenskategorierna. Återkommer till det.

Fråga 2

P21-lopp
2022 har vi tagit bort P21-loppen på "vanliga dagar" (ej bredd). Vad tycker du om det?

36,7% - Kör P21-lopp på vanliga dagar, de månader som vi inte har breddlopp.
22,4% - Fortsätt på samma sätt 2023.
22,4% - Ändra tillbaka till ett P21-lopp, även på vanliga dagar.
18,4% - Ingen åsikt

Kommentar: Det var ganska spretigt bland de fyra alternativen. Det verkar i alla fall finnas önskemål om att P21-loppen ska tillbaka, även om det kanske inte behöver vara alla tävlingsdagar - speciellt inte på tävlingsdagar som ligger i anslutning till breddloppsdagar.
Det som stack ut bland licenskategorierna var att 3 av 5 svar från A-licenserna tyckte att vi skulle fortsätta som 2022, dvs utan P21-lopp. 2 av 3 svar från K-licenserna tyckte tvärt om, att vi skulle gå tillbaka till ett P21-lopp varje tävlingsdag.

Fråga 3

Ungdomslopp
Under 2022 har vi åtta avdelningar i Damklubbens Ungdomsserie, varav två lopp ingår i Wången Cup. Ytterligare några ungdomslopp körs i samband med juniorchanslopp, vilket är uttalat från ST att vi ska skriva ut.

42,9% - Fortsätt på samma sätt 2023.
26,5% - Försök köra färre ungdomslopp 2023.
18,4% - Det vore bra att köra fler ungdomslopp 2023.
12,2% - Ingen åsikt

Kommentar: Flest av de som svarade tycker att vi ska fortsätta på samma sätt 2023. Något fler voterar för färre, än vad som voterar för fler.
Bland A-licenserna var det 3 av 5 som tyckte att det var bra att fortsätta på samma sätt och 2 av 5 tyckte färre ungdomslopp. Bland K-licenserna tyckte 2 av 3 fler och den tredje tyckte färre.

Svaren tyder på att vi uppfattas ligga rätt bra på det med c:a 8 ungdomslopp/år.

Fråga 4

Damklubbens Ungdomsserie
Åtta avdelningar de senaste åren. Sex för U30, två för U25 (Wången Cup).

Här fick man svara på en skala 1-5, där 1 var mycket dålig och 5 mycket bra.

1 - 8,2%
2 - 12,2%
3 - 24,5%
4 - 32,7%
5 - 22,4%

Snittbetyg: 3,5
A-licens: 3,2 - B-licens: 3,5 - K-licens: 4,0

Kommentar: Ett relativt starkt reslultat för Damklubbens Ungdomsserie. Nära 80% satte 3 eller högre.

Fråga 5

Körsvenslopp (K30/K150)
Under 2022 har vi kört tre lopp på "vanliga dagar" i Royal Sulkys Lärlings- och Amatörserie. Utöver det har det varit några körsvenslopp i samband med Grafströms och BTRs B-tränarserie.
Det har också varit kombinerade K-lopp och U-lopp i samband med juniorchanslopp.

46,9% - Fortsätt på samma sätt 2023.
22,4% - Försök köra färre körsvenslopp 2023.
16,3% - Det vore bra att köra fler körsvenslopp 2023.
14,3% - Ingen åsikt

Kommentar: Ännu starkare siffror för att fortsätta på samma sätt 2023. Även här är det något fler voterar för färre, än vad som voterar för fler.
Det som stack ut bland licenskategorierna var att 4 av 5 A-licenserade voterade för att köra färre körsvenslopp.
Av svaren att döma, tyder på att vi uppfattas ligga rätt bra på det som vi kört 2022. 

Fråga 6

Royal Sulkys Lärlings- och Amatörserie
Det körs tre avdelningar på Boden, Skellefteå och Umåker. Final på Skellefteå 1/10.

Här fick man svara på en skala 1-5, där 1 var mycket dålig och 5 mycket bra.

1 - 2%
2 - 2%
3 - 30,6%
4 - 20,4%
5 - 44,9%

Snittbetyg: 4,0
A-licens: 3,8 - B-licens: 4,0 - K-licens: 4,7

Kommentar: Väldigt positiva siffror där 44,9% satte högsta betyg! Nära två tredjedelar satte betyg 4-5! Ett snitt på 4,0 är starkt. Det var bara två svarande som satte betyget 1-2.

Fråga 7

B-tränarlopp
Under 2022 har vi haft tre B-tränarlopp i Grafströms och BTRs B-tränarserie, vilket är obligatoriskt att köra när det är tävlingar på lördagskvällarna. Dessutom har vi haft ett försök i Umåker Cup för endast B-tränade och "...men kör själv då" i november för B-tränare som kör själv.

57,1% - Fortsätt på samma sätt 2023.
32,7% - Det vore bra att köra fler B-tränarlopp 2023.
6,1% - Försök köra färre B-tränarlopp 2023.
4,1% - Ingen åsikt

Kommentar: Det klart att majoriteten av de svarande är B-tränare (83,7%) och talar i egen sak, men ändå en tydlig majoritet för att fortsätta på samma sätt 2023. Även om en stor del även voterade för fler B-tränarlopp.
Av A-tränarna svarade 3 av 5 att vi borde fortsätta på samma sätt och 2 av 5 ansåg att vi borde köra färre B-tränarlopp.

Fråga 8

Montélopp
De senaste åren har vi legat på 7-9 montélopp/år.

49% - Fortsätt på samma sätt 2023.
22,4% - Det vore bra att rida fler montélopp 2023.
18,4% - Försök rida färre montélopp 2023.
10,2% - Ingen åsikt

Kommentar: Nära hälften anser att vi ligger på en bra nivå med 7-9 montélopp/år. Något fler voterar för fler montélopp, än de som säger färre.
Av A-tränarna svarade 3 av 5 att vi borde försöka minska antalet montélopp och 2 av 5 ansåg att vi borde fortsätta på samma sätt.


B-, K-, U-, M-lopp

Fortsätt på samma sätt 2023

57,1% - B-tränarlopp
49,0% - Montélopp
46,9% - Körsvenslopp
42,9% - Ungdomslopp

Det vore bra att köra/rida fler x-lopp 2023

32,7% - B-tränarlopp
22,4% - Montélopp
18,4% - Ungdomslopp
16,3% - Körsvenslopp

Försök köra/rida färre x-lopp 2023.

26,5% - Ungdomslopp
22,4% - Körsvenslopp
18,4% - Montélopp
6,1% - B-tränarlopp

Ingen åsikt

14,3% - Körsvenslopp
12,2% - Ungdomslopp
10,2% - Montélopp
4,1% - B-tränarlopp

Återkommer senare med del 2 av undersökningen. Den handlar om "Distanser och startmetoder". Det blir även "spårtrappor eller tilläggslopp" under den punkten.

Text, undersökning och kommentarer: Håkan Persson

Publicerad måndag 29 augusti 2022. info@umaker.travsport.se