Årsmöte 25 april

Här finns kallelsen till årsmötet för Västerbottens Travsällskap som hålls måndag 25 april, kl 19.
Den skickas idag ut per post till samtliga medlemmar i travsällskapet.


Härmed kallas Ni som medlem till ordinarie föreningsstämma i Västerbottens Travsällskap.

Tid o plats:       Måndag 25 april 2022 klockan 19.00 på Umåker, Big Spender alt. Travrestaurangen.

Anmälan:          Senast måndagen den 18 april 2022 till sportkontoret via e-post info@umaker.travsport.se

Övrigt:                Årsredovisning 2021 kan hämtas på Sportkontoret alternativt beställas digitalt via info@umaker.travsport.se från tisdag 19 april 2022.

 

DAGORDNING

 • 1 Stämmans öppnande.
 • 2 Val av ordförande vid stämman.
 • 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
 • 4 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
 • 5 Fastställande av röstlängd.
 • 6 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 • 7 Styrelsens årsredovisning.
 • 8 Revisorernas berättelse.
 • 9 Fastställande av Resultat och Balansräkning samt av styrelsens förslag till resultatdisposition.
 • 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänsteman.
 • 11 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
 • 12 Val av styrelseledamöter.
 • 13 Val av styrelseordförande för ett år.
 • 14 Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
 • 15 Utseende av valberedning och ordförande för valberedning. Allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 • 16 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
 • 17 Från styrelsen hänskjutna förslag.
 • 18 Övrigt.
 • 19 Stämmans avslutande.

 

Anders Nilsson
Ordförande Västerbottens Travsällskap

Publicerad fredag 18 mars 2022. info@umaker.travsport.se