Höstmöte 2023

Onsdag den 8 november 2023, kl. 18.30 är det dags för höstmöte i Västerbottens Travsällskap. Vi håller till i konferenslokalen Big Spender på Umåker.
Vi har en inbjuden gäst i Remy Nilson. Styrelseledamot i Svensk Travsport. Remy har jobbat 25 år inom ATG. Han är också framgångsrik hästägare till ”Blomster-kallbloden”.
Det är ett öppet möte (alla välkomna), men enbart sällskapsmedlemmar har rösträtt.
Anmälan: Senast onsdag den 1 november 2023 till Sportkontoret på telefon 090-100 750 eller e-post info@umaker.travsport.se


Vi inleder med kaffe och kaka, följt av höstmötesförhandlingar och information.
Alla som avser att komma ska anmäla sig senast onsdag 1 november (se ovan).

DAGORDNING ORDINARIE HÖSTMÖTE

§ 1                 Mötets öppnande.
§ 2                Val av ordförande vid höstmötet.
§ 3                Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.
§ 4                Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och tillika vara rösträknare.
§ 5                Fastställande av röstlängd.
§ 6                Fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår. 
                      Förslag 400 kr för vuxen och 100 kr för ungdom. 
                      Familjemedlemskap 500 kr. Förfallodag 240229.
§ 7                 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmötet.
§ 8                Från styrelsen hänskjutna förslag. 
§ 9                Styrelse och VD informerar.
§ 10               Övriga frågor.
§ 11                Mötets avslutande. 

Välkomna!
Malin Åberg, ordförande Västerbottens Travsällskap